SWINGS, Aligarh, India

Rastlinska čistilna naprava je bila zgrajena in zasajena februarja 2016. Njen namen uporabe je testiranje kako močno obremenitev lahko prenese pri čiščenju odpadnih voda iz univerzitetnega kampusa, hkrati pa dosega odlično čiščenje na iztoku. Rastlinska čistilna naprava je zgrajena na obrobju mesta Aligarh, v Indiji.

Gre za prvo našo specifično rastlinsko čistilno napravo, kjer je prvi del sestavljen iz tako imenovanega francoskega sistema. Ta sistem predstavljajo 3 vertikalna polja. Surovo odpadno vodo se iz zadrževalnika črpa direktno na vertikalna polja pulzno. Vsak pulz bo vseboval med 400 in 600 litrov odpadne vode, takšnih pulzov bo okoli 12 v enem dnevu. Po 3,5 dnevih bo polje prešlo v mirovanje, mulj, ki se bo kopičil na površini polja pa se bo lahko postopoma mineraliziral. V vmesnem času, ko bo eno polje prešlo v mirovanje, se bo odpadno vodo dalje črpalo na drugo polje in kasneje na tretjo polje, se pravi bo perioda počivanja enega polja vsakič približno 7 dni.

Voda iz vertikalnih polj se zbira v jašku, ki je nameščen med vertikalnimi in horizontalnim poljem. Iz zbirnega jaška teče voda v horizontalno polje. Iztok prečiščene vode je v ribnik, ki se nahaja po horizontalnem polju.

Celoten sistem naj bi bil zmožen očistiti odpadno vodo, ki jo proizvede 30 oseb. Kasnejša testiranja in analize bodo pokazala, do koliko se lahko obremeni rastlinsko čistilno napravo. Površina rastlinske čistilne naprave je malenkost večja od 80 m2.

Izgradnja RČN je del EU projekta Swings: www.swingsproject.com/, ki ga sofinancira Evropska Komisija.

 

Constructed wetland will be finalised and planted in February 2016. Its main aim is to test the load the plant can undertake at treatment of wastewater from university campus and at the same time reach excellent treatment results at the outflow. This constructed wetland is build on the outskirts of Aligarh, India.

This is the first treatment plant by Limnos, where the initial part of the plant follows the ‘french system’ technology. It consists of three vertical beds. Untreated wastewater is pumped from collection tank directly to vertical beds, by pulse charging. Each pulse contains between 400 and 600 litres of wastewater, totalling 12 pulses per day. After 3,5 days the bed will stand still, enabling the collected sludge to gradually mineralise. The pulse charging will move on to the next bed. The period of a standstill for each bed will be approximately 7 days per cycle.

Wastewater from vertical beds is collected in a shaft between vertical and horisontal beds. From this collection tank, waste water will flow into the horisontal bed. The outflow of treated wastewater runs to the pond, which is placed after the horisontal bed.

The entire system is capable of treating wastewater produced by 30 people. The tests and analysis to follow will confirm the upper load limit of the constructed wetland. The entire area of a treatment plant is little above 80m2.

The construction of this constructed wetland is a part of EU (7th Framework Programme), SWINGS: www.swingsproject.com/, co-funded by the European Commission.

Število PE

Leto izvedbe

2016