1. Opraviti prve meritve

Ne prej kot 3 mesece po začetku delovanja naprave in ne kasneje kot 9 mesecev po začetku delovanja naprave mora lastnik naprave naročiti prve meritve. Prve meritve lahko izvede le akreditiran laboratorij. Potrebno je izmeriti dva parametra in sicer KPK in BPK5. Postopek je sledeč: lastnik čistilne naprave naroči meritve pri enem od pooblaščenih akreditiranih laboratorijev (klik na povezavo). Prišli bodo po vzorec in čez nekaj dni boste prejeli rezultate (ne prej kot v 5 dneh, saj toliko traja analiza BPK5).

Za ustrezne prve meritve mora biti parameter KPK nižji od 200 mg/L. V kolikor meritve niso ustrezne, je z napravo nekaj narobe in je potrebno popraviti napravo in ponoviti meritve. Vsake meritve so seveda plačljive (ali vam je ponudnik dal garancijo na ustrezne prve meritve?).

 

2. Izpolnitev poročila o prvih meritvah

Ko opravite ustrezne prve meritve, je potrebno izpolniti obrazec “Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE”. Poročilo je dosegljivo na tej povezavi (klik). Na koncu obrazca se nahajajo tudi navodila za izpolnitev poročila. Izpolnjen obrazec in kopijo ustreznih meritev morate oddati najkasneje 30 dni po prejemu meritev vašemu izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, to je bližnje komunalno podjetje.

 

3. Znižanje okoljske dajatve

Izvajalec gospodarske javne službe vam bo na podlagi prejetega izpolnjenega poročila o prvih meritvah in ustreznih meritvah, znižal za 90 % okoljsko dajatev za obremenjevanje okolje s prečiščeno odpadno vodo. To boste opazili pri naslednji mesečni položnici.

 

4. Redne kontrole

Prvo leto po vgradnji in nato vsako tretje leto, vas bo obiskal referent izvajalca gospodarske javne službe in ocenil delovanje vaše čistilne naprave ter lahko pregleda tudi dokumentacijo:

  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
  • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok),
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN,
  • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (LE ZA TIPSKE MKČN!),
  • projektno dokumentacijo, žigosano s strani odgovornega projektanta (LE ZA RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE!),
  • podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (NE VELJA ZA KMETE),
  • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (VELJA LE ZA KMETE),
  • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev.

Morda je sedaj toliko bolj razumljivo, da se čistilno napravo kupuje na dolgi rok. Delovati mora učinkovito tekom celotne življenjske dobe, če ne zaradi okolja pa že zaradi rednih kontrol. Vam vaš ponudnik garantira tudi preglede s strani komunalnega podjetja in koliko le-teh?