Se sprašujete katere papirje potrebuje mala čistilna naprava? Se strinjamo, marsikomu urejanje papirjev ni najbolj všečno opravilo, saj je zamudno in stresno. Toda roko na srce, brez urejenih papirjev se pojavi še več problemov, stresa in tudi stroškov. Zato so v tem članku na enem mestu zbrane informacije o vseh »papirjih« povezanih z malo čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (MKČN < 50 PE).

Velika večina ljudi, tudi raznih trgovcev in svetovalcev se trudi urediti zadeve s čim manj »papirjev«. Saj vsi vemo, kako se je včasih večina hiš zgradilo na pol na črno, potem pa jih je dolga leta legaliziralo ali pa so to breme prepustili svojim potomcem. Zakaj bi to naredili, če obstaja druga, bolj enostavna pot, in sicer, da izgradnjo in nakup male čistilne naprave prepustite nam, in vam uredimo »papirje« ali pa vas vodimo skozi njih.

 

»Papirji« pred vgradnjo čistilne naprave

Pred nakupom male čistilne naprave je bistveno, da se prepričate ali sploh potrebujete MKČN < 50 PE. Svetujemo, da pošljete za svoj primer sporočilo na vašo komunalo s tem vprašanjem ali jih pokličete, da se prepričate, da ne spadate pod kakšno od izjem. Za več informacij na to temo si preberite s klikom na blog zapis »Ali potrebujem čistilno napravo?«

VODNO SOGLASJE

Kljub temu, da vam lahko iz izkušenj povemo, da je v Sloveniji veliko različnih mnenj po različnih občinah in komunalah, je zakonodaja jasna. Zakon o vodah v svojem 150. členu predpisuje, da je med drugim potrebno za vsak poseg zaradi odvajanja odpadnih voda, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglasje. Vodno soglasje prav tako omenja 28. člen Uredbe o odvajanju in čiščenja odpadne komunalne vode kot obvezni dokument, ki ga mora upravljavec (v večini primerov lastnik) MKČN < 50 PE tudi hraniti.

Vodno soglasje se pridobi z vlogo (klik), ki se jo vloži na najbližji izpostavi Direkcije RS za vode. Pri naročilu slovenske rastlinske čistilne naprave Limnowet® je pridobivanje vodnega soglasja že vključeno v ceno.

V kolikor se bo čistilna naprava nahajala na erozijskem območju, se DRSV opredeli tudi do 87. člena Zakona o vodah, to je glede posegov na erozijskem območju in poda svoje zahteve, ki jih upoštevamo pri načinu odvajanja prečiščene odpadne vode.

ŽIGOSANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ALI IZJAVA O LASTNOSTIH GRADBENEGA PROIZVODA

Individualno projektirane čistilne naprave (to so tudi rastlinske čistilne naprave) imajo svojo projektno dokumentacijo, ki jo žigosa odgovorni projektant (član inženirske zbornice). Pri novogradnjah je to del DGD in PZI projektne dokumentacije (kot tehnološki načrt), pri obstoječih objektih pa v praksi za komunale zadošča tehnološki načrt (žigosan). Pri RČN Limnowet je to že vključeno v ceno, kot tudi morebitno usklajevanje z arhitektom (lokacija, zunanja ureditev …).

Če vgrajujete tipsko MKČN, se prepričajte, da zraven dobite Izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, kot to predpisuje Zakon o gradbenih proizvodih. Po domače povedano, izjava zatrjuje, da je vaša MKČN enaka kot tista, ki so jo testirali v certificiranem laboratoriju. Preverite, če je na izjavi MKČN, ki ste jo kupili. Prav tako preverite, če ste dobili vse sestavne dele, ki jih navaja dokumentacija.

NAVODILA DOBAVITELJA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE

Poleg vodnega soglasja, žigosane projektne dokumentacije/izjave o lastnostih, je glede na zakonodajo potrebno hraniti in nuditi na vpogled komunali tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje MKČN < 50 PE, zato se prepričajte, da jih dobite od prodajalca.

SOGLASJE KOMUNALE PRI NOVOGRADNJAH

Če gradite novo hišo in se bodo odpadne vode čistilne v lastni čistilni napravi, potem je potrebno že v sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja za hišo, pridobiti tudi soglasje komunale, iz katerega je razvidno naslednje: način čiščenja odpadne vode, način odvajanja prečiščene odpadne vode, zmogljivost MKČN, lokacija MKČN in lokacija iztoka iz MKČN.

 

»Papirji« po vgradnji male čistilne naprave

PISNO OBVESTILO O ZAČETKU OBRATOVANJA MKČN < 50 PE

Velika naloga je že za vami, vgrajeno imate svojo lastno čistilno napravo < 50 PE. Glede na 29. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, mora lastnika MKČN v 15 dneh po začetku obratovanja čistilne naprave pisno obvestiti komunalo. V praksi se to v večini primerov ne izvaja, saj je potrebno že čez nekaj mesecev poslati tudi poročilo o opravljenih prvih meritvah.

POROČILO O OPRAVLJENIH PRVIH MERITVAH

Glede na Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda je potrebno po 3 mesecih od začetka obratovanja čistilne naprave (in ne kasneje kot 9 mesecev po začetku delovanja) opraviti obvezne prve meritve.

Prve meritve lahko izvede le akreditiran laboratorij (seznam le-teh lahko najdete na tej povezavi). Po izvedenih meritvah, dobite analizni izvid. Močno bi vam svetovali, da ne kupite čistilne naprave, kjer prodajalec zahteva, da je navzoč pri meritvah ali celo, da pride MKČN tisto jutro »pregledati«.

Podatke iz analiznega izvida je potrebno vnesti v poročilo o opravljenih prvih meritvah. Poročilo o prvih meritvah lahko izpolni in podpiše tudi lastnik MKČN sam, analizni izvid pa lahko izda le akreditiran laboratorij!

Izpolnjevanje poročila o prvih meritvah je že vključeno v ceno čistilne naprave Limnowet®.

Po prejetju ustreznega poročila o prvih meritvah, vam komunala zniža okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za 90 % (ne se preveč veseliti, to je le ena od postavk na mesečni položnici ?).

PODATKI O RAVNANJU Z BLATOM

V vsaki čistilni napravi se nabira odvečno blato, ki ga je potrebno vsake toliko časa odpeljati. Pri MKČN < 50 PE je prevzem, odvoz in obdelava odvečnega blata naloga komunale. To storitev vam v večini primerov obračunavajo mesečno (glede na porabo vode ali pavšalno, če ni javnega vodovoda). Ko odpeljejo blato, vam morajo izstaviti potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata.

Glede na Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, vam mora komunala prazniti blato najmanj enkrat na 3 leta, zato je dobro, da je kupljena čistilna naprava taka, da omogoča to frekvenco praznjenja (nekatere imajo predpisano praznjenje že na pol leta ali leto!).

Storitev praznjenja blata ni obvezna za kmetijska gospodarstva, ki podajo izjavo, da bodo blato iz MKČN sami praznili (le svojo MKČN!), blato zmešali z gnojevko in pred gnojenjem polj to mešanico skladiščili vsaj 6 mesecev. Kmetje to izjavo pridobijo na svoji komunali in jo morajo podati vsake tri leta.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® ima frekvenco praznjenja na 3 leta.

OSTALI PODATKI

Uredba predpisuje tudi, da je potrebno hraniti vso dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN < 50 PE, kot tudi podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN < 50 PE zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN< 50 PE in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja. Oblika te dokumentacije ni predpisana.

 

Zaključek

Tako, čestitamo, prebili ste se čez »papirje«. Če se vam zdi vse skupaj zakomplicirano, smo na voljo za vprašanja na info@limnos.si ali na FB profilu RČN Limnowet®. Več kot 25 let izkušenj nam omogoča, da vas vodimo ali namesto vas uredimo vse »papirje«, veliko jih imamo tudi že vključenih v ceno.

Ekipa rastlinske čistilne naprave Limnowet® (slovensko podjetje Limnos d.o.o.)

*v celotnem članku se pojem »komunala« nanaša na »izvajalca gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadne vode«

Avtor naslovne fotografije: S. Hermann & F. Richter, Pixabay