Nekaj dejstev:

  • Kljub temu da v času ko ni vegetacijske sezone rastline »počivajo«, še ne pomeni da RČN ne deluje.
  • Ker govorimo o BIOLOŠKIH čistilnih napravah, želimo poudariti da odpadno vodo čistijo mikroorganizmi in ne rastline.
  • Pesek je opora rastlinam za svojo rast in medij za mikroorganizme – govorimo o bioloških ČN s pritrjeno biomaso.
  • Rastline preko svojih korenin doprinesejo določen del kisika k mikroorganizmom hkrati pa v svojo biomaso vgrajujejo snovi katere potrebujejo za svojo rast (dušik, fosfor,…).
  • Korenine rastlin dodatno prezračujejo sistem in omogočajo poroznost (pretok vode skozi fino frakcijo peska).
  • V zimskem času je res da zeleni del rastline odmre (se posuši), vendar korenine rastlin ostanejo žive ves čas – tudi pozimi

Na podlagi zbranih podatkih prvih meritev, katere vedno opravi akreditiran laboratorij na naših RČN-jih, po 3 mesecih od dneva zagona ugotavljamo sledeče:

 

Meritve opravljene v mesecih:

november, december, januar, februar, marec

Meritve opravljene

skozi celotno leto

Povprečje KPK (mg/L) 53 58
Povprečje BPK5 (mg/L) 12 14

 

Zagotovljene vrednosti očiščenih odpadnih voda po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19), ki predvideva za iztok iz majhnih komunalnih čistilnih naprav (< 50 PE) naslednje mejne vrednosti:

           Učinkovitost čiščenja – mejne vrednosti
Biokemijska potreba po kisiku BPK5 mejna vrednost ni določen
Kemijska potreba po kisiku KPK 200 mg/L

 

 

Iz zbranih podatkov, opažamo da so rezultati meritev (povprečje), v zimskih mesecih celo boljši kot izmerjeno skozi celo leto. V obdelavo smo vključili 42 meritev na vertikalnih sistemih med 2 in 25 PE.