V kolikor imate možnost priklopa na javno fekalno ali mešano kanalizacijo, potem je priklop na kanalizacijo OBVEZEN. Tu ni možnosti izbire.

Vsi ostali objekti, kjer kanalizacije ni oziroma ni načrtovana v kratkem pa potrebujejo individualno rešitev čiščenja odpadne komunalne vode.

Kako lahko vidim ali potrebujem malo čistilno napravo?

Prvi enostavni korak je, da na spletni aplikaciji Atlas okolja preverite ali se vaš objekt nahaja v t.i. območju aglomeracije. To je območje gostejše poselitve. V kolikor se nahajate izven območja aglomeracije in če nimate (predvidene) fekalne kanalizacije v bližini 100 m, potem skoraj zagotovo potrebujete malo čistilno napravo.

Če se nahajate znotraj aglomeracije, je odvisno kako velika je aglomeracija. Za aglomeracije manjše od 500 oseb se lahko občina odloči, da ne bo gradila kanalizacije (kar je v večini primerov tudi ekonomsko smotrno).

Območja aglomeracij so razvidna iz Atlasa okolja (podzavihek »Okolje« – označite »Aglomeracije«, v »iskanje« pa vpišite željeni naslov objekta in kliknete enter). V vsakem primeru pa priporočamo, da se o planih glede kanalizacij in čistilnih naprav posvetujete na vaši občini ali komunalnem podjetju.

Aplikacija Atlas okolja omogoča prikaz območij aglomeracij

 

Do kdaj je potrebno urediti odvajanje odpadnih voda v MKČN?

Najkasneje do 31. decembra 2021 oziroma 2023 (odvisno od območja).

Nekateri objekti so pri tem izjema. Te objekti morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje v MKČN najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. To so objekti:

  • za katere velja, da je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta IN
  • za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 oz. so bili v uporabi pred tem dnem IN
  • ki imajo za odpadno vodo pred izpustom v tla ali vodotok urejeno predhodno čiščenje IN
  • ki ne nahajajo v bližini javne kanalizacije  oz. se nahajajo več kot 100 m od najbližje javne kanalizacije IN
  • ki se ne nahajajo na območju, kjer je predvidena kanalizacija IN
  • ki se nahajajo izven meja aglomeracije.

Tu je potrebno poudariti, da skoraj 99 % objektov ne zadosti tem objektom, večini se zalomi pri prvem pogoju.

 

Katero malo komunalno čistilno napravo naj kupim/naročim?

Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije in če je od javne kanalizacije oddaljen več kot 100 m mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti:

1. čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN (< 50 PE), tako, da parameter »kemijska potreba po kisiku« ne presega mejne vrednosti 200 mg/l (KPK<200 mg/l) če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava ali

  • (npr. rastlinska mala čistilna naprava)

2. čiščenje komunalne odpadne vode v tipski MKČN, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na parameter KPK ali

3 . čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) ali drugim enakovrednim, mednarodno priznanim standardom, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, in sicer prek:

  • predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom SIST EN 12566-6 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali za posredno odvajanje v podzemno vodo,
  • filtrirne naprave za predčiščene hišne odpadne vode v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za neposredno odvajanje v vodotok, ali
  • sistema za infiltracijo v tla v skladu s standardom SIST-TP CEN/TR 12566-2 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

Za vsako MKČN morate imeti navodila za obratovanje in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo, ki je navedena nekaj odstavkov višje.

IZJEMA! Objekti, izven meja aglomeracije, ki so od javne kanalizacije oddaljeni manj kot 100 m lahko izbirajo le med prvima dvema tipoma MKČN, naštetih zgoraj in med priklopom na javno kanalizacijo – poljubno. Za priklop na kanalizacijo se potrebuje soglasje komunalnega podjetja.

 

Kaj pa nepretočne greznice?

Nepretočne greznice so predvidene le v najstrožjih vodovarstvenih območjih. To je tudi namen vodnega soglasja, ki je po 150. členu Zakona o vodah obvezno za vsako čistilno napravo, tudi malo. Iz vodnega soglasja bo razvidno, če potrebujete nepretočno greznico, drugje nepretočne greznice niso dovoljene oz. predvidene.

 

Najpomembnejši zakonski akti glede malih čistilnih naprav